Algemene voorwaarden When I’m Gone (Wheni)


Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via support@Wheni.nl
U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 085 060 9349

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Wheni.
 2. Wheni: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Wheni, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68122314 en gevestigd te (1095 MP) Amsterdam aan de Eef Kamerbeekstraat 704.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Wheni.
 4. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Wheni.
 5. Klant: de ondernemer of consument die een samenwerking aangaat met Wheni of degene die een dienst afneemt.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wheni georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Wheni gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 12. Account: Identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wheni en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wheni en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Wheni zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing. 
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Wheni. 

Artikel 3. Platform

 1. Wheni zal ervoor zorgen dat het platform 24/7 toegankelijk is en gebruikt kan worden door klanten en bezoekers van Wheni. 
 2. Wheni kan het platform (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Wheni te allen tijde het onderhoud in te plannen op momenten dat het platform het minst gebruikt wordt. 
 3. Wheni houdt het recht voor om het platform en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het platform te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wheni kan geen garantie bieden in verband met foutloze software, wel heeft Wheni een inspanningsverplichting om het platform zo goed als foutloos aan te leveren en toegankelijk te houden. Mocht er toch een fout of een storing in het platform zitten dan verzoeken wij u om ons hiervan gelijk op de hoogte te stellen. Wheni zal vervolgens haar best doen de storing zo snel mogelijk op te (laten) lossen.
 5. Wheni is gerechtigd om de werkzaamheden (deels) te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Aanbiedingen

 1. Alle door Wheni gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er zelf voor om een product en/of dienst af te nemen van een aanbieder. 
 2. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten. 
 3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding. Wheni mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. 
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 
 5. Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de website van Wheni zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wheni niet.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden. 
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wheni onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wheni passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Wheni daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wheni kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wheni op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien Wheni zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling van het product door of namens de klant of bij een dienst vanaf het moment dat de opdracht bevestigd is door Wheni.
 2. Mocht een klant, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Wheni gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen.
 3. Voor producten die op maat gemaakt dienen te worden of op maat samengesteld worden geldt het herroepingsrecht niet. 

Artikel 7. Tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Wheni niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren. 
 4. Wheni kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren. 

Artikel 8. Betaling en incassokosten. 

 • De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De klant kan direct betalen via Ideal of achteraf via Klarna. 
  1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wheni te melden.
 • Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Wheni gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Wheni. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 • 15% over de eerste € 2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 • De volledige vordering van Wheni op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 • Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt. 
 • Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. Wheni staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Ondanks dat Wheni hiervoor instaat, kunnen ze dit niet garanderen daar diverse producten en/of diensten door derden geleverd worden. 
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Klant moet eventuele zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Wheni mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Wheni mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving -eventueel inclusief het meesturen van een foto- van het gebrek bevatten.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer klant het geleverde verkeerd gebruikt, niet op de juiste manier onderhoudt en/of de geleverde producten bewerkt. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Wheni niets aan kan doen.
 5. Wheni zal de klacht en het gebrek vervolgens met de leverancier bespreken om zo (te proberen om) tot een passende oplossing voor de klant te komen. 

Artikel 10. Misbruik van de website

 1. Voor een ieder zijn veiligheid worden bepaalde persoonsgegevens op de website afgeschermd. 
 2. Indien sprake is van illegale- of indrukmakende advertenties of beledigingen dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij Wheni te melden. Hierdoor kan Wheni ervoor zorgen dat een ieder respectvol wordt behandeld. 
 3. Indien Wheni klachten en/of aanwijzingen krijgt of zelf vermoedens heeft dat een bepaalde gebruiker of leverancier niet in overeenstemming met de wet of met deze algemene voorwaarden handelt dan is Wheni gerechtigd om:
 1. Het gebruik van Wheni te beperken;
 2. De gebruiker en/of de leverancier tijdelijk te blokkeren;
 3. (alle) advertenties van de gebruiker -al dan niet tijdelijk- te verwijderen;
 4. De desbetreffende gebruiker te verwijderen.
 1. Indien een gebruiker dusdanig de wet overtreedt of wanneer sprake is van oplichting dan kan Wheni overgaan tot aangifte bij de desbetreffende instanties. 

Artikel 11. Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de website dient u een account op Wheni aan te maken. Deze registratie geschiedt door het invullen van een online registratieformulier. 
 2. Het is niet toegestaan om een account te creëren op naam van een andere natuurlijke – of rechtspersoon, tenzij de betreffende persoon daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 3. De gebruiker staat er jegens Wheni voor in dat alle verstrekte gegevens compleet, naar waarheid en juist zijn. Wheni is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Indien Wheni aanwijzingen heeft dat enige informatie die door een gebruiker is opgegeven of is geüpload incompleet, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is, dan is zij gerechtigd deze informatie te verwijderen of, indien zij dat wenst, het Account van de betreffende gebruiker zonder mededeling of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de website tot stand gekomen boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.
 4. Wheni heeft, onverminderd de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder mededeling en/of opgaaf van redenen, een registratie te weigeren of te annuleren.
 5. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot de Website en het Account van de Gebruiker. Wheni aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde.
 6. Een gebruiker kan op elk gewenst moment zijn/haar Account beëindigen of deactiveren via de hiertoe aangewezen knop op de pagina “Mijn Account”. Het account zal vervolgens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen beëindigd worden. Een gebruiker krijgt van de beëindiging of deactivatie per e-mail bevestiging. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de website tot stand gekomen boekingen of aankopen blijven ook na beëindiging van het account staan.

Artikel 12. Levering

 1. Wheni zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten. 
 2. Wheni zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van een goed bemiddelaar uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen.
 3. Wheni zal de geaccepteerde bestellingen van goederen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wheni het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 13. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt. 
 2. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 3. Wheni kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Wheni zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 4. Wheni mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 14. Uitvoering opdracht

 1. Wheni zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Wheni verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Wheni om de opdracht uit te voeren.
 3. Als klant de noodzakelijke informatie en/of materialen niet tijdig verstrekt, mag Wheni de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Wheni is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Wheni is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Wheni beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wheni. 
 3. Bij Wheni ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wheni binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Wheni in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Wheni behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wheni. 
 3. Alles dat Wheni levert, blijft eigendom van Wheni totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Wheni zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Wheni om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Wheni deze terug kan nemen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 • Wheni is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Wheni.
 • Wheni is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem. 
 • Noch is Wheni aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een derden een overeenkomst niet (volledig) nakomt of schade toebrengt. Deze aansprakelijkheid dient direct met de leverancier of de derden geregeld te worden. Eventueel kan Wheni wel bemiddelen. 
 • Indien Wheni aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot: 
 • het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Wheni minus de eigen risico. 
 • Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 18. Overmacht

 1. Wheni hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Wheni geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. 
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt hier (geprobeerd) een passende oplossing voor gecreëerd. Mocht de klant de wijziging van opdracht niet accepteren dan wordt de overeenkomst ontbonden en het betaalde bedrag terugbetaald. 

Artikel 19. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.